راهنمای درمان آنفولانزای A

راهنمای بررسی و درمان آنفلوآنزا نوع A در بخش های بستری و سرپایی
مقدمه

پاندمیآنفلوآنزارویدادیجهانیاستکهباعثابتلایتعدادزیادیازمردمشدهومراجعینبهمراکزبهداشتیدرمانیرابهیکبارهافزایشمیدهدتجربهپاندمیهایگذشتهنشانمیدهدکهدرچنینشرایطیمیزانآمادگیمراکزبهداشتیودرمانیواطلاعازآخریندستورالعملهاازاهمیتویژهایبرخورداراست.

در بین ویروسهای آنفلوآنزا، نوع Aقابلیتایجادپاندمیرادارد .اگرچهمیزان کشندگی اینویروسدرحدآنفولانزایفصلیاستولیباتوجهبهبیماریزاییبالایآن،برخورددرستبامواردمشکوکسهمبسزاییدرکاهشمرگومیرناشیازاینبیماریخواهدداشتایندستورالعملکهبراساسآخرینراهنمایسازمانجهانیبهداشتمنطقهمدیترانهشرقیتهیهشدهاستبهتظاهراتبالینیومدیریت درمان در آنفلوآنزای نوع A می پردازد.

دکترفریدابوالحسنی

معاونسلامتدانشگاه

: -1 آشناییباعلائمونشانهها(Clinical Presentation)

شروعناگهانیتببالای38 درجه وحداقلیکیاز 2 نشانهتنفسیدرغیابسایرعللشناختهشده:

*سرفهخشک

* گلودرد

بیماریسهشکلمختلفدارد:

-1-1 بیماریخفیف(غیرشدید)

ممکناستبابعضییاتمامعلائمزیرمراجعهکند: ILI بیمارمبتلابه

تب بالای 38 درجه،سرفهخشک،گلودرد،آبریزشبینی،دردعضلانی،احساسضعفوکسالت،بدونوجوددیسپنهیاکوتاهشدنتنفسوجودعلائمگوارشیمثلاسهالویااستفراغ،بدونوجوددهیدرتاسیون.

* درمجموعحالعمومیاینبیمارانخوباستوعلائمیازافتفشارخونیاتغییرسطحهوشیاریندارند.

-2-1 علائمونشانههایپیشرفتبهسمتفرمشدیدبیماری

تنفسی: کوتاهشدنتنفس(درفعالیتیااستراحت)،مشکلدرتنفس،خلطرنگییاخونی،دردقفسهصدری،افتفشارخون،هیپوکسی(

/ 0 نظر / 183 بازدید