آلـزایمـر و رویکرد های جدید


Active Imageآلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموش کردن آدرس ها و اسم ها آغاز می شود وکمکم تا آنجا پیش می رودکه فرد حتی راه بازگشت به خانه را فراموش می کند.

در سال 1906 میلادی آلویس آلزایمر پزشک آلمانی پس از 20 سال تحقیق توانست تعریفی علمی از این بیماری ارایهدهداین بیماری برای قدردانی از یک عمر تحقیق آلویس آلزایمر،« آلزایمر» نامیده شده استآلزایمر که به بیماری پیریمعروف است در واقع چیزی بیشتر از یک فراموشی ساده است.

بیماری آلزایمر در واقع مشکلی مغزی استمغز ما از میلیون ها سلول عصبی تشکیل شده استهر دسته از اینسلول های عصبی با هم تشکیل یک بخش را می دهند و هر بخش عهده دار یک مسولیت استبه عنوان مثال بخشبینایی که در ناحیه پشت سری قرار گرفته، مسئول بررسی اطلاعاتی است که از چشم ها آمده استبدین ترتیب ماتشخیص می دهیم که چه دیده ایم.

این سلول های عصبی برای بررسی و انتقال اطلاعات با یکدیگر و با بخش های دیگر در ارتباطنداین ارتباط به صورت جریان الکتریکی کوچکی استکه از یک سلول به سلول بعدی انتقال پیدا می کنداما چون این سلول ها به یکدیگر نچسبیده اند، بین آنها یک فضای خالی کوچک وجود دارد.

/ 0 نظر / 23 بازدید