آلـزایمـر و رویکرد های جدید

آلزایمرباازدستدادنحافظهکوتاهمدت،فراموشکردنآدرسهاواسمهاآغازمیشودوکمکمتاآنجاپیشمیرودکهفردحتیراهبازگشتبهخانهرافراموشمیکند.

درسال 1906 میلادیآلویسآلزایمرپزشکآلمانیپساز 20 سالتحقیقتوانستتعریفیعلمیازاینبیماریارایهدهد. اینبیماریبرایقدردانیازیکعمرتحقیقآلویسآلزایمر،« آلزایمر» نامیدهشدهاست. آلزایمرکهبهبیماریپیریمعروفاستدرواقعچیزیبیشترازیکفراموشیسادهاست.

بیماریآلزایمردرواقعمشکلیمغزیاست. مغزماازمیلیونهاسلولعصبیتشکیلشدهاست. هردستهازاینسلولهایعصبیباهمتشکیلیکبخشرامیدهندوهربخشعهدهداریکمسولیتاست. بهعنوانمثالبخشبیناییکهدرناحیهپشتسریقرارگرفته،مسئولبررسیاطلاعاتیاستکهازچشمهاآمدهاست. بدینترتیبماتشخیصمیدهیمکهچهدیدهایم.

اینسلولهایعصبیبرایبررسیوانتقالاطلاعاتبایکدیگروبابخشهایدیگردرارتباطند. اینارتباطبهصورتجریانالکتریکیکوچکیاستکهازیکسلولبهسلولبعدیانتقالپیدامیکنداماچوناینسلولهابهیکدیگرنچسبیدهاند،بینآنهایکفضایخالیکوچکوجوددارد.

اینفضایخالیکوچکتوسطیکمادهشیمیاییمخصوصپر

/ 0 نظر / 29 بازدید