سرطان تخمدان و درمان آن

 

سرطان تخمدان قابل درمان استبخصوص اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شودبا معالجه و بهبود ســرطان، بسیـاری از زنان می توانند زندگی طولانی و رضایت بخش داشتهباشندحتی باداشتن سرطان پیشرفته تخمدان.

سرطان تخمدان

وقتی یک گروه سلول های نابهنجار رشد می کنند از کنترل خارج می شوند و توده ای به نام تومور را تشکیل می دهند، سرطان بوجود می آیدسه نوع سرطان تخمدان وجود دارد.متداول ترین آن، سرطان اپی تلیومی تخمدان است که تومور در لایه خارجی یا پوسته تخمدان ها شروع به رشد می کندتومورهای تخمدان ممکن است به شکل های زیر بوجود آیند:

خوش خیمتومور خوش خیم یا بدون سرطان)

تا حدی بدخیمدر حد مرز یا کمی بدخیم)

_بدخیمبا سرطان)

دو نوع دیگر سرطان تخمدان سرطان های یاخته تناسلی و تومورهای تخمدان هستندهر دو این سرطان ها بسیار نادر می باشند.

مهم ترین عواملی که بر روی نتیجه سرطان تخمدان ها اثر می گذارند مقدار تومور، مرحله پیدایش تومور و این که آیا می توان بطور کامل بوسیله عمل جراحی از بین برد.

درجات سرطان

سلولهای سرطانی یک رشته عملیات گسترده ای را نشان می دهند؛ به میزان مختلف رشد می کنند و ممکن است به قسمت های دیگر بدن پخش شوند و یا اینکه این اتفاق نیفتددرجه هایسرطان نشان می دهد که سلول های سرطانی با چه سرعتی رشد می کنند و تا چه اندازه، سلول های رشد کرده شبیه سلول های سالم هستند.

سه درجه سرطان عبارتند از:

درجه اول _ میزان کم یا خوب تمایز داده شدهیعنی سلول های سرطانی منظم هستند و معمولا پخش نمی شوند.

درجه دوم _ میزان متوسط یا نسبتاً تمایز داده شدهیعنی سلول های سرطانی ممکن است از تومور جدا شده(جهش کردهو در ناحیه لگن خاصره و شکم پخش شوند.

درجه سوم _ درجه بالا یا تمایز داده نشدهاین نوع تومور بیشترین سلول های سرطانی تهاجمی را دارا می باشندیعنی سلول های سرطانی خیلی سریع پخش می شوند.

مراحل سرطان

سرطان تخمدان می تواند در رحم یا شکم(حفره صفاتیو یا گروه های لنفی داخل شکم پخش شودبرخلاف سایر سرطان ها به ندرت داخل جریان خون می شود.

به مقدار گسترش سرطان در زمان تشخیص، مرحله سرطان می گوینداین مراحل عبارتند از:

مرحله اولتومور ها فقط در داخل تخمدان ها هستند.

مرحله دومتومورها در داخل رحم پخش شده اند.

مرحله سوم:تومورها در داخل شکم پخش شده اند.

مرحله چهارمتومورها بیشتر گسترش یافته اند، معمولاً در حفره سینه.

معالجه

درمان های جدید برای سرطان تخمدان می تواند بسیار موفقیت آمیز باشد.

معمولاً با جراحی تمام تومور یا در مرحله پیشرفته تا جایی که ممکن است آن را برمی دارند و به دنبال آن پرتو درمانی یا شیمی درمانی انجام می دهند.

جراحی

جراحی، موفقیت آمیز ترین معالجه برای سرطان تخمدان می باشددر خلال جراحی تمام یا قسمت زیادی از تومور برداشته می شودسلول های نمونه تومور برای آسیب شناس فرستادهمی شوند که وی تشخیص دقیق و درجه تومور را معلوم می کندبرای تومورهایی که در درجه&nbs

/ 0 نظر / 17 بازدید