اینترنت و انواع خطاهای مودم

‏600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می ‏شود . ‏
‏601 . راه انداز ‏Port‏ بی اعتبار می باشد . ‏ 
‏602 . ‏Port‏ هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود. ‏ 
‏603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است . ‏ 
‏604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است . ‏ 
‏605 . نمی تواند اطلاعات ‏Port‏ را تعیین کند . ‏ 
‏606 . ‏Port‏ شناسایی نمی شود . ‏ 
‏607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد . ‏ 
‏608 . راه انداز مودم نصب نشده است . ‏ 
‏609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است . ‏ 
‏610 . بافر ندارد . ‏ 
‏611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد . ‏ 
‏612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید . ‏ 
‏613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است . ‏ 
‏614 . سرریزی بافر . ‏ 
‏615 . ‏Port‏ پیدا نشده است . ‏ 
‏616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد . ‏ 
‏617 .‏Port‏ یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد . ‏ 
‏618 . ‏Port‏ باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از ‏Port‏ استفاده کند ). ‏ 
‏619 . ‏Port‏ قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از ‏Port‏ استفاده کند). ‏ 
‏620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد . ‏ 
‏621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید . ‏ 
‏622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید . ‏ 
‏623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد . ‏ 
‏624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت . ‏ 
‏625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود . ‏ 
‏626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند . ‏ 
‏627 . کلید را نمی تواند بیابد . ‏ 
‏628 . ‏Port‏ قطع شد . ‏ 
‏629 . ‏Port‏ بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ‏ارتباطی). ‏ 
‏630 . ‏Port‏ به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود . ‏ 
‏631 . ‏Port‏ توسط کاربر قطع شد . ‏ 
‏632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد . ‏ 
‏633 Port‏ هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای ‏Remote Access Dial-up‏ پیکر بندی نشده ‏است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .‏ 
‏634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید . ‏ 
‏635 . خطا مشخص نشده است . ‏ 
‏636 . دستگاه اشتباهی به ‏Port‏ بسته شده است . ‏ 
‏637 . رشته ( ‏string‏ ) نمی تواند تغییر یابد . ‏ 
‏638 . زمان درخواست به پایان رسیده است . ‏ 
‏639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست . ‏ 
‏640 . خطای ‏NetBIOS‏ رخ داده است . ‏ 
‏641 . سرور نمی تواند منابع ‏NetBIOS‏ مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد . ‏ 
‏642 . یکی از اسامی ‏NetBIOS‏ شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر ‏می خواهند با یک اسم وارد شوند ) . ‏ 
‏643 .‏Dial-up adaptor‏ در قسمت ‏network‏ ویندوز وجود ندارد . ‏ 
‏644 . شما ‏popus‏ پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد . ‏ 
‏645 . ‏Authentication‏ داخلی اشکال پیدا کرده است. ‏ 
‏646 . حساب در این موقع روز امکان ‏log on‏ وجود ندارد . ‏ 
‏647 . حساب قطع می باشد . ‏ 
‏648 . اعتبار ‏password‏ تمام شده است . ‏ 
‏649 . حساب اجازه ‏Remote Access‏ را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور ‏اجازه ‏dial-up‏ داده نشده است ) . ‏ 
‏650 . سرور ‏Remote Access‏ ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد . ‏ 
‏651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از ‏طرف مودم بوده است ) . ‏ 
‏652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد . ‏ 
‏653 . ‏Macro‏ (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .‏INF‏ ‏موجود نمی باشد . ‏ 
‏654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .‏INF‏ دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید . ‏ 
‏655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .‏INF‏ دستگاه مشاهده نمی شود . ‏ 
‏656 . دستورالعمل (ماکرو) (‏default off‏) در فایل .‏INF‏ دستگاه شامل یک دستور العمل ‏نامشخص می باشد . ‏ 
‏657 . فایل .‏INF‏ دستگاه نمی تواند باز شود . ‏ 
‏658 . اسم دستگاه در فایل .‏INF‏ دستگاه یا در فایل .‏INI‏ رسانه بیش از حد طولانی می باشد . ‏ 
‏659 . فایل .‏INI‏ رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . ‏ 
‏660 . فایل .‏INI‏ رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد . ‏ 
‏661 . فایل .‏INF‏ دستگاه فرمان را از دست داده است . ‏ 
‏662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .‏INF‏ صورت نگرفته است. ‏ 
‏663 . فایل .‏INI‏ رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . ‏ 
‏664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد . ‏ 
‏665 . ‏Port‏ برای ‏Remote Access‏ (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است. ‏ 
‏666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند . ‏ 
‏667 . فایل .‏INI‏ رسانه را نمی تواند بخواند . ‏ 
‏668 . اتصال از بین رفته است . ‏ 
‏669 . پارامتر به کار برده شده در فایل .‏INI‏ رسانه بی اعتبار می باشد . ‏ 
‏670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏ 
‏671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏ 
‏672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏ 
‏673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏ 
‏674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال ‏BPS‏ را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏ 
‏675 . نمی تواند بیشترین حد ‏BPS‏ حامل را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏ 
‏676 . خط اشغال می باشد . ‏ 
‏677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد . ‏ 
‏678 . پاسخی وجود ندارد . ‏ 
‏679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید . ‏ 
‏680 . خط تلفن وصل نیست . ‏ 
‏681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود . ‏ 
‏682 . ‏Writing section name‏ دچار مشکل می باشد . ‏ 
‏683 . ‏Writing device type‏ با مشکل روبرو شده است . ‏ 
‏684‏writing device name .684‏ با مشکل روبرو می باشد . ‏ 
‏685 . ‏Writing maxconnectbps‏ مشکل دارد . ‏ 
‏686 . ‏Writing maxcarrierBPS‏ دچار مشکل می باشد . ‏ 
‏687 . ‏Writing usage‏ با مشکل مواجه است . ‏ 
‏688 . ‏Writing default off‏ دچار مشکل می باشد . ‏ 
‏689 . ‏Reading default off‏ با مشکل مواجه است . ‏ 
‏690 . فایل ‏INI‏ خالی ست . ‏ 
‏691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد ‏ 
‏692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است . ‏ 
‏693 . ‏Binary macro‏ با مشکل مواجه می باشد . ‏ 
‏694 . خطای ‏DCB‏ یافت نشد . ‏ 
‏695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند . ‏ 
‏696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد . ‏ 
‏697 . ‏Partial response looping‏ با مشکل روبرو می باشد . ‏ 
‏698 . پاسخ نام کلیدی در فایل ‏INF‏ . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد . ‏ 
‏699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است . ‏ 
‏700 . فرمان متصل به فایل ‏INF‏ . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد . ‏ 
‏701 . دستگاه به یک میزان ‏BPS‏ پشتیبانی نشده توسط گرداننده ‏com‏ تغییر می یابد . ‏ 
‏702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد . ‏ 
‏703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است . ‏ 
‏704 . شماره اشتباه ‏callback‏ . ‏ 
‏705 . مشکل ‏invalid auth state‏ . ‏ 
‏706 . ‏Invalid auth state‏ دچار مشکل می باشد . ‏ 
‏707 . علامت خطایاب . ‏x. 25‏ ‏ 
‏708 . اعتبار حساب تمام شده است . ‏ 
‏709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد . ‏ 
‏710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد. ‏ 
‏711 . ‏Rasman initialization‏ صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید ‏ 
‏712 . درگاه ‏Biplex‏ در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید . ‏ 
‏713 . مسیرهای ‏ISDN‏ فعال در خط اصلی قطع می باشد . ‏ 
‏714 . کانال های ‏ISDN‏ کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند . ‏ 
‏715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد . ‏ 
‏716 . پیکر بندی ‏remote access IP‏ غیر قابل استفاده می باشد . ‏ 
‏717 . آدرسهای ‏IP‏ در ‏static pool remote access IP‏ وجود ندارد . ‏ 
‏718 . مهلت بر قراری تماس ‏PPP‏ پایان پذیرفته است . ‏ 
‏719 . ‏PPP‏ توسط دستگاه راه دور پایان می یابد . ‏ 
‏720 . پروتکل های کنترلppp‏ پیکر بندی نشده اند . ‏ 
‏721 . همتای ‏PPP‏ پاسخ نمی دهد . ‏ 
‏722 . بسته ‏PPPبی اعتبار می باشد . ‏ 
‏723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد . ‏ 
‏724 . پروتکل ‏IPXنمی تواند بر روی درگاه ‏dial –out‏ نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان ‏IPX‏ ‏می باشد . ‏ 
‏725 IPX‏ نمی تواند روی ‏port‏ (درگاه) ‏dial – in‏ شود زیرا مسیر گردان ‏IPX‏ نصب نشده است ‏‏. 726 . پروتکل ‏IPX‏ نمی تواند برای ‏dial – out‏ ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده ‏شود . ‏ 
‏727 . نمی توان به فایل ‏TCPCFG . DLL‏ دست یافت . ‏ 
‏728 . نمی تواند آداپتور ‏IP‏ متصل به ‏remote access‏ را پیدا کند . ‏ 
‏729 . ‏SLIP‏ استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل ‏IP‏ نصب شود . ‏ 
‏730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد . ‏ 
‏731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود . ‏ 
‏732 . توافق بین ‏PPP‏ صورت نگرفته است . ‏ 
‏733 . پروتکل کنترل ‏PPP‏ برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد . ‏ 
‏734 . پروتکل کنترل لینک ‏PPP‏ خاتمه یافته است . ‏ 
‏735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود . ‏ 
‏736 . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید . ‏ 
‏737 . نقطه برگشت ( ‏LOOPBACK DETECTED‏ ) شناسایی شد . ‏ 
‏738 . سرور آدرس را مشخص نمی کند . ‏ 
‏739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ‏ENCRYPTED‏ ویندوز ‏NT‏ استفاده نماید. ‏ 
‏740 . دستگاه های ‏TAPI‏ که برای ‏remote access‏ پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و ‏آماده نشده اند . ‏ 
‏741 . کامپیوتر محلی از ‏encryption‏ پشتیبانی نمی نماید . ‏ 
‏742 . سرور راه دور از ‏encryption‏ پشتیبانی نمی نماید . ‏ 
‏743 . سرور راه دور به ‏encryption‏ نیاز دارد . ‏ 
‏744 . نمی تواند شماره شبکه ‏IPX‏ را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده ‏است گزارش وقایع را باز بینی نمایید ‏ 
‏745 . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . ‏Dial – up networking‏ را مجددا نصب نمایید‏ 
‏751 شماره ‏callback‏ شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته ‏می شوند : ‏Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9 . ‏ 
‏752 . در زمان پر دازش ‏script‏ یک خطای نحوی صورت می گیرد . ‏ 
‏753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است . ‏ 
‏754 . سیستم قادر به یافتن ‏bundle‏ چند انصالی نمی باشد . ‏ 
‏755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی ‏را دارد . ‏ 
‏756 . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد . ‏ 
‏757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در ‏اختیار شما قرار می گیرد . ‏ 
‏758 . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد . ‏ 
‏760 . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد . ‏ 
‏761 . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد. ‏ 
‏763 اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال ‏LAN‏ و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با ‏این ‏LANها مشترک شده است وجود دارد . ‏ 
‏764 . دستگاه کارت خوان ‏smartcard‏ نصب نیست . ‏ 
‏765 اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال ‏LAN‏ با آدرس ‏IP‏ در حال حاضر پیکر ‏بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک ‏IP‏ مورد نیاز می باشد . ‏ 
‏766 . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد ‏ 
‏767 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال ‏LAN‏ بر روی شبکه شخصی انتخاب می ‏گردد که بیش از یک آدرس ‏IP‏ را پیکر بندی کرده است . اتصال ‏LANرا با یک آدرسIP‏ مجزا ، ‏مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد . ‏ 
‏768 . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد ‏ 
‏769 . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد . ‏ 
‏770 . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد . ‏ 
‏771 . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد . ‏ 
‏772 . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد . ‏ 
‏773 . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است . ‏ 
‏774 . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد . ‏ 
‏775 . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد . ‏ 
‏776 .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید . ‏ 
‏777 . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور ‏دچار مشکل می باشند . ‏ 
‏778 . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد . ‏ 
‏779 . برای بر قراری ‏dial – out‏ این اتصال باید از ‏smartcard‏ استفاده نمایید . ‏ 
‏780 . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد . ‏ 
‏781 . تلاش برای رمز گذاری (‏encryption‏) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی ‏گردد . ‏

‏782 . ترجمه آدرس شبکه (‏NAT‏) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد ‏و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود . ‏ 
‏783 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال ‏LAN‏ که به عنوان شبکه شخصی انتخاب ‏می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال ‏اینترنت از اتصال آداپتور ‏LAN‏ مطمئن شوید . ‏ 
‏784 . در حالی که این اتصال را در زمان ‏log on‏ استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید ‏زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی ‏smartcard‏ می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان ‏log on‏ استفاده نمایید باید برای استفاده از ‏‏(‏username‏) روی کارت ‏smart‏ آنرا پیکربندی کنید . ‏ 
‏785 . در صورت استفاده از این اتصال در زمان ‏log on‏ شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا ‏برای استفاده از یک ‏smartcard‏ پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان ‏log on‏ به ‏کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که ‏smartcard‏ استفاده نماید . ‏ 
‏786 . مبادرت به اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق ‏‏(‏authentication)امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد . ‏ 
‏787 . اتصال ‏L2TP‏ غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را ‏authentication‏ نماید . ‏ 
‏788 تلاش برای ایجاد اتصال ‏L2TP‏ بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای ‏سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید . ‏ 
‏789 تلاش برای اتصال ‏L2TP‏ فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول ‏سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است . ‏ 
‏790 . تلاش برای اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور ‏میسر نمی باشد . ‏ 
‏791 . اتصال ‏L2TP‏ میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (‏security policy‏) برای اتصال یافت ‏نمی شود . ‏ 
‏792 . اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است . ‏ 
‏793 . اتصال ‏L2TP‏ میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به ‏توافق می رسند . ‏ 
‏794 . ویژگی ‏RADIUS‏ ا ین کاربر ‏PPP‏ نمی باشد . ‏ 
‏795 . ویژگی ‏RADIUS&rl

/ 0 نظر / 12 بازدید