داروهای ممنوع برای بیماران مبتلا به فاویسم

بیماری کمبود G6PD یا فاویسم  یک بیماری شایع است. اغلب پزشکان متخصص کودکان در اوایل دوران نوزادی تست بررسی کمبود G6PD یا فاویسم را برای نوزاد درخواست می کنند تا تکلیف نوزاد از نظر این بیماری مشخص گردد. در ویزیت کودکان مبتلا به این بیماری گاهی اوقات هم پزشک و هم والدین از نظر ذکر ابتلای کودک به این بیماری در هنگام تجویز دارو دچار کوتاهی شده، که این امر ممکن است در موارد نادر باعث بروز مشکلات جدی گردد.
لیست زیر داروهایی را که باید در بیماران مبتلا به فاویسم با احتیاط مصرف شوند، نشان می‌دهد.


 

 

سطح خطر

نام انگلیسی دارو

ردیف

High

 

Acetanilide (Acetanilid)

1

High

 

Acetylphenylhydrazine (2- Phynylacetohydrazide)

2

High

Aldesulfone Sodium (Slfoxone)

3

Low

 

Aminophenazone (Aminopyrine)

4

Low

 

Antaozoline (Antistine)

5

High

Arsine

6

Low

Ascorbic Acid

7

High

 

Beta- Naphthol (2-Naphthol)

8

High

Chloramphenicol

9

High

Chloroquine

10

High

Ciprofloxacin

11

Low

Colchicine

12

High

Cotrimoxazal

13

High

Dapsone (Diaphenylsulfone)

14

High

Dimercaprol

15

Low

 

Diphenhydramine (Difenilhydramine)

16

Low

 

Dopamine (L- dopa)

17

High

Doxorubicin

18

High

Furazolidone

19

High

Glibenclamide

20

High

 

Glucosulfone (Glucosulfone Sodium)

21

High

Isobutyl Nitrite

22

Low

Isoniazid

23

High

Menadiol Sodium Sulfate (Vitamin k4 Sodium Sulfate)

24

High

Menadione (menaphtone)

25

High

Menadione sodium bisulfate (Vitamine K3 Sodium Bisulfite)

26

High

Mepacrine (Zuinacrine)

27

High

Mesalazine -5-Aminosalicylic Acid (Paraminosalicylic acid)

28

High

Methyltioninium Chloride (Methylene Blue)

29

High

Nalixic Acid

30

High

Naphthalene, Pure (Naphtalin)

31

High

Niridazole

32

High

Nitrofural (Nitrofurazone)

33

High

Nitrofurantoin

34

Low

Norfloxacin

35

High

O-Acetylsalicylic Acid (Acetylsalicylic Acid)

36

High

 

Oxidase, Urate (urate Oxidase)

37

High

Pamaquine

38

Low

Para- Aminobenzoic Acid

39

High

Pentaquine

40

High

 

Phenacetin (acetophenetidin)

41

Low

 

Phenazone (antipyrine)

42

High

Phenazopyridine

43

Low

Phenylbutazone

44

Low

Phenytoin

45

 

High

Phynylhydrazine

46

Low

 

Phytomendadione (vitamin K1)

47

Low

 

Pracetamol (acetaminophen)

48

High

Primaquine

49

High

Probenecid

50

Low

Procainamide

51

Low

 

Proguanil (chlorguanidine)

52

Low

Pyramethamine

53

Low

Quinidine

54

Low

Quinine

55

High

Stibophen

56

Low

Streptomycin

57

High

Sulfacetamind

58

Low

Sulfacytine

59

Low

Sulfadiazine

60

High

Sulfadimindine

61

High

 

Sulfafurazole (Sulfafurazone, Sulfisoxazole)

62

Low

Sulfaguanidine

63

Low

Sulfamerazine

64

High

Sulfamethoxazole

65

High

Sulfamethoxazole

66

Low

Sulfamethoxypyridazine

67

High

Sulfapyridine

68

High

 

Sulfasalazine, Salazosulfapyridine (Salazopyrin)

69

High

 

Thiazosulfone (Thiazolesulfone)

70

Low

Tiaprofenic Acid

71

High

 

Tolonium Chloride, Tolonium Chloride (Toluidine Blue)

72

Low

 

Trihexyphynidyl (Benzhexol)

73

Low

Trimethoprim

74

High

 

Trinitrotoluene (2,4,6- Trinitrotoluene)

75

Low

Tripelennamine

76

/ 0 نظر / 1692 بازدید