ارزش تشخیصی مارکرهای التهابی خون جهت نشان دادن آپاندیس

 ارزش تشخیصی مارکرهای التهابی خون جهت نشان دادن آپاندیسیت حاد در کودکان

 

زمینه: آپاندیسیت حاد یک مشکل شایع جراحیست که با یک واکنش فاز حاد همراه است.مطالعات قبلی نشان داده بودند که متناسب با شدت آپاندیسیت سیتوکین ها و پروتئین های فاز حاد[1] فعال شده اند. هدف این مطالعه مقایسه ارزش های تشخیصی مارکرهای مختلف سرمی در نشان دادن سوراخ شدن آپاندیس یا تشکیل فلگمون است.

متدها و روش ها: اطلاعات به صورت گذشته نگر در 211کودک جمع آوری شده است. لاپاراتومی در 189 مورد مشکوک به انجام رسیده است. بیماران به زیر گروه های دردهای شکمی غیر جراحی،آپاندیسیت ابتدایی،فلگمون[2] یا آپاندیس گانگرنه و آپاندیس سوراخ شده[3] تقسیم شدند.

شمارش گلبول سفید[4] سی ری اکشن پروتئین سرمی[5]،اینتر لوکین6[6]، عامل نکروز کننده توموری آلفا(TNF)[7] اسید آلفا گلیکو پروتئین 1acid (a, GP)[8] و سرعت رسوب گلبول های سرخ[9] برآورد شده و در زمان پذیرش اضافه شد. میزان کارایی تشخیصی از منحنی ROC[10] استفاده شده است.

نتایج:شمارش گلبولی سلول های سفید، سی ری اکشن پروتئین سرمی و اینتر کولین 6 بطور قابل توجهی با شدت التهاب آپاندیس ارتباط دارد. مشخص کردن کودکان با آپاندیسیت شدید با سی ری اکشن پروتئین سرمی و اینتر کولین 6 تشخیص داده می شود، اما در مورد شمارش گلبولی سلول های سفید این طور نیست. در تشخیص بین سی ری اکشن پروتئین سرمی و اینتر کولین 6  فرق قابل توجهی وجود ندارد.

نتیجه گیری : نتایج آزمایشگاهی باید در ارزیابی کلینیکی یک پارچه و ادغام شده بررسی شود. اگر در شرایط بحرانی استفاده شود (CRP) و (IL-6) بطور مساوی اطلاعات جراحان را تکمیل کرده و در تصمیم گیری آگاهانه برای لزوم انجام جراحی، به آنها کمک می کند.

 

From BMC Surgery Posted 08/29/2007

 

 

 

 

 

 

 

افراد مسن بیشتر در معرض عوارض تاندونی کینولین قرار دارند

FDA که بی خطر بودن داروها را تأیید می کند در ژوئن سال جاری در مورد خطر عوارض تاندونی بعضی از فلوروکینولین ها هشدار داد. به خصوص اگر به طور همزمان تحت درمان با کورتیکو استروئید باشند و خطر عوارض بالقوه مرگبار بعد از دوزهای مکرر افزایش می یابد.

منو گراف های تجدید نظر شده در مورد کینولین های نسل دوم مانند سیپروفلوکساسین (Cipro{tablet/oral suspension) و تزریق داخل وریدی[11] و قرص های آهسته

رهش[12] گروه واوفلاکسین (Floxin tablet، داروسازی اورتومکنیل) و نسل سوم کینولین ها لووفلوکساسین[13] و تزریقی در محلول دکستروز5 درصد

FDA قبلاً در مورد پارگی تاندون های شانه،دست،آشیل و تاندون های دیگر که می تواند در طول درمان یا حداکثر تا دو ماه از درمان با داروهای فوق رخ دهند، هشدار داده بود.گزارش هایی وجود دارد که حتی در بعضی موارد منجر به ترمیم جراحی و یا گاهی سبب ایجاد ناتوانی های دراز مدت شده است.

اطلاعات تجدید نظر شده اکنون توضیح می دهد که چرا بیماران پیرتر از 65 سال در معرض خطر ضایعات شدید تاندونی هستند و این خطر با مصرف کورتیکواستروئید همزمان افزایش می یابد. بنابراین قابل توصیه است که تجویز فلوروکینولون در افراد مسن بخصوص در مصرف همزمان با کورتیکواستروئید احتیاط شودو در موارد پیش آمدن عارضه به بیماران توصیه می شود درمان متوقف شده و همچنین فعالیت ها تا رد تاندونیت و یا پارگی آنها قطع شود.


[1]    acute-phase proteins

[2] phlegmonus

[3] perforated appendicitis

[4] . (WBC)T

[5] . (CRP)

[6] . (IL-6)

[7] tumor necrosis factor

[8] glycoprotein

[9] . (ESR)

[10] receiver operating characteristic

[11] Cipro iv

[12] Cipro xr

[13] Levaquin tablet oral suspendsion

/ 0 نظر / 70 بازدید