مروری بر تغذیه کودکان

غذاچیست؟هرموجودبرایادامهحیاتنیازبهمصرفموادیگوناگونوعناصرمتنوعیداردکهبهآنغذامیگویندوشاملموادنشاستهای،چربی،پروتئین،ویتامینهاوموادمعدنیمیباشد.

تغذیهیعنیمصرفترکیبمتعادلیازموادذکرشدهبالا،تاپاسخگویمراحلرشدوتکاملموجودزندهباشد،چونمنظورماتغذیهدرموردافرادبشراست. نگاهمافقطنبایدمعطوفبهاینسمتگردد،چونتعادلدرجهانخلقتوحفظوحراستازمحیطزیستونگاهجامعالالطافبههمهموجوداتزندهووضعیتتغذیهآنهاتاثیردرفراهمشدنشرایطبرآوردایننیازطبیعییعنیتغذیهدرستدارد. نگاهحریصانهبهمنابعطبیعیوحیاتیبشر،دستاندازیجاهلانهوتخریبآنوآلودهساختنمنابعآبوغذاانسانهاراازبسیاریازمواهبخدادادیمحرومونتیجهآنفقرغذاییوبدنبالآنشیوعانواعبیماریهایعفونی،انگلیسیرمعیوبیراایجادمیکندکهحاصلآنتهدیدحیاتمیباشد.

پرواضحاستکهبرایداشتنجامعهایسالموپیشروبایدبهوضعیتتغذیهدرستازبدوتولدتوجهویژهایداشتهباشیم.

درغیراینصورتبذریکاشتهایمکهنبایدانتظاربرداشتمحصولخوبراداشت،بعبارتدیگربرایداشتن

/ 0 نظر / 33 بازدید